Om Rosenkvist Consult

Gennem Rosenkvist Consult arbejder jeg med teori

så den bliver anvendelig og meningsfuld

Min arbejdsform

”Den der arbejder, er den der lærer”. Alle mine konsulentydelser bygger på et princip om at gøre de ledere og medarbejdere, som jeg arbejder sammen med til aktører i og medbyggere af de aktiviteter, som jeg iværksætter. Dette gælder både det enkelte foredrag men også længerevarende udviklingsforløb. På denne måde sikrer jeg, at den viden og erfaringer, som findes i organisationen udnyttes bedst muligt.

Jeg har mange års erfaringer i at møde mennesker med respekt og anerkendelse uanset deres uddannelsesmæssige, kulturelle eller etniske baggrund. Det medvirker til at skaber frugtbare lærings- og udviklingsrum.

Teoretisk ståsted

Mit teoretiske ståsted er baseret på en anvendelsesorienteret og tilgængelig brug af systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative tilgange parret med praktisk visdom opnået gennem flere års erfaringer som konsulent.

Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i de relationer, der er mellem ledere og medarbejdere fremfor den enkelte leder eller medarbejder. Da sproget skaber det, som det benævner og fortællinger har en skabende kraft i organisationer, er jeg optaget af at støtte ledere og medarbejdere i at fremme ønskværdige og foretrukne fortællinger, der er med til at understøtte kerneopgaven. Det mener jeg er mere nyttigt end lede efter årsagsforklaringer eller tildele hinanden skyld for dette eller hint og dermed at påføre den anden ansigtstab. Det betyder også, at når jeg arbejder med uoverensstemmelser og konflikter gør jeg problemet til problemet og ikke personen.

Jeg arbejder med at forenkle – uden at forsimple – komplekse tankegange og teorier, så de kan forstås og bruges som tænke- og handleværktøjer af ledere og medarbejdere i deres arbejde med at lykkes endnu bedre med kerneopgaven. Erfaringen viser, at dette lykkes bedst, når vi øver os og bestræber os på at anerkende hinanden som kompetente bidragydere til arbejdsfællesskabet.

Sådan blev jeg og bliver jeg klogere

Efter mit bifag i litteraturvidenskab fra KU og cand.mag.-uddannelsen i tysk og
historie fra RUC og efterfølgende pædagogikum blev min læreplads
voksenundervisning i praksis som dag- og aftenskoleleder. Efterfulgt af en periode som forskningsmedarbejder også indenfor voksenundervisning på Danmarks Lærerhøjskole nu DPU. Her deltog jeg i forskningsmetodiske kurser og var på studieophold ved UBC i Vancouver i Canada. Herefter blev min lære- og arbejdsplads DSB uddannelse, hvor jeg arbejdede med læring i en organisatorisk kontekst og sluttede som fungerende teamleder indtil jeg i 1998 blev selvstændig konsulent. Jeg har løbende sørget for at dygtiggøre mig som konsulent gennem
konsulentuddannelse i systemisk metode ved DISPUK og i systemisk metode hos cand. psych. Pia Laursen. Endvidere uddannelse i narrativ teori og praksis ved DISPUK samt diverse kurser i relationelle og socialkonstruktionistiske tilgange til ledelsesudvikling hos Haslebo & Partnere

Jeg sørger for at følge den nyeste forskning indenfor mit felt ved mit virke som censor på Aarhus Universitet i Generel Pædagogik og på SDU i Pædagogik samt Arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet. Min undervisning på Diplomlederuddannelsen på UCL giver mig også et godt indblik i, hvordan ledere tænker 

Etik
Gennem Rosenkvist Consult arbejder jeg inden for det personligt professionelle felt i en organisatorisk kontekst. Når medarbejdere og ledere skal blive bedre til at arbejde sammen og kommunikere indbyrdes eller til at udvikle deres kompetencer. Jeg tror, at det er muligt at skelne mellem os som mennesker og
organisationsmedlem. Det betyder, at der kan være privat personlige områder af vores liv, som vi gerne vil holde for os selv: vores tro, politiske overbevisning mv. Fokus for vores konsulentarbejde er kerneopgaven i organisationen og de relationer vi har til hinanden, når vi er på arbejde. I den tid vi lever i, er der på mange måder en ”umodenhed” i at forholde sig etisk reflekteret til de magtfulde teorier og værktøjer, som anvendes på hele området for kompetenceudvikling, ledelse- og medarbejderudvikling. Rosenkvist Consult vedstår
derfor sammen med mine kunder de etiske forpligtigelser jeg har, når jeg udfører konsulentarbejde. Hvilke opgaver vil jeg påtage mig, hvordan kan vi mødes indbyrdes som moralske aktører ud fra den relationelle etik som ståsted? Jeg er inspireret af den etiske fordring, som Løgstrup har formuleret således: “Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” (.K.E. Løgstrup Den etiske
fordring)

Netværk med andre konsulenter
Større opgaver løses bedst, når vi er flere konsulenter om opgaven.
Foretrukne samarbejdspartnere er:
Geert Allermand
Haslebo & Partnere